अस्पताल

स्वरुप रानी नेहरु चिकित्सालय

महात्मा गाँधी मार्ग, प्रयागराज - २११००२